Ce cuprinde Registrul E - PRTR

         Registrul E-PRTR la nivel european


         Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) este realizat de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, împreună cu Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.
         Astfel registrul european cuprinde datele anuale raportate de 24 000 complexe industriale care acoperă 65 activităţi economice grupate în 9 sectoare industriale după cum urmează:
        1.     energie;
        2.     producţia şi prelucrarea metalelor;
        3.     industria mineralelor;
        4.     industria chimică;
        5.     managementul deşeurilor şi apelor uzate;
        6.     producerea şi prelucrarea hârtiei şi lemnului;
        7.     creşterea intensivă a septelului şi acvacultură;
        8.     produse de origine animală şi vegetală din sectorul alimentar şi al băuturilor;
        9.     alte activităţi.

         Datele sunt furnizate în registru pentru 91 poluanţi care intră în următoarele 7 grupe:
 1. Gaze cu efect de seră
 2. Alte gaze
 3. Metale grele
 4. Pesticide
 5. Substanţe organice clorurate
 6. Alte substanţe organice
 7. Substanţe anorganice
         Prezenţa acestor poluanţi este urmărită în cel puţin unul din următoarele medii : aer, apă şi sol ( conform Anexa II a Regulamentului nr.166 / 2006)

         Conditiile de înscriere în Registrul E-PRTR

         Înscrierea în registru se aplică acelor amplasamente pe care se desfăşoară una sau mai multe activităţi industriale la care face referire Anexa I a Regulamentului E-PRTR denumite în continuare activităţi E-PRTR dintre care una este considerată a fi activitate principală.
         Amplasamentele a căror activitate principală face parte dintre activităţile industriale urmărite de E-PRTR ce au stabilită o limită inferioară de capacitate (specificată în Anexa I) iar capacitatea de producţie efectivă a acestora este mai mare decât acestă limită atunci vor intra sub incidenţa registrului. Acestea vor face raportarea către registrul E-PRTR dacă pe durata unui an:
         - emisiile depăşesc pragurile impuse în Anexa II pentru unul sau mai mulţi poluanţi
şi/sau
         - transferurile în afara amplasamentului de poluanţi prin apele uzate depăşesc pragurile stabilite în aceaşi Anexa II
şi/sau
         - transferurile de deşeuri depăşesc pragurile impuse ( 2to pentru deşeuri periculoase respectiv 2000to pentru deşeuri nepericuloase).
         Amplasamentele ce desfăşoară activităţi principale E-PRTR care nu sunt grevate de limită de capacitate sunt obligate să raporteze dacă depăşesc pragurile stabilite pentru poluanţii emişi şi/sau pragurile stabilite pentru fiecare tip de deşeu produs.
         În cazul în care se depăşesc numai pragurile de capacitate iar pragurile de emisie sau de transfer în afara amplasamentului nu se depăşesc, raportarea nu este necesară.
         Cantităţile ce se raportează, sunt cantităţi totale anuale de poluanţi sau de deşeuri, exprimate în kg în cazul poluanţilor emişi sau în tone în cazul deşeurile.
         Acestea se obţin prin însumarea tuturor cantităţilor emisiilor de poluant sau cantităţilor aceluiaşi tip de deşeu care provin din toate sursele fixe de pe amplasament ce desfăşoară activităţi E-PRTR. Valorilor cantităţilor totale anuale li se aplică o rotunjire la 3 cifre semnificative.
         În cazul în care, valoarea obţinută după rotunjire este egală sau mai mare decât valoarea de prag aplicată respectivului poluant sau respectivului tip de deşeu, raportarea devine obligatorie.
         Dacă valoarea obţinută după rotunjire este mai mică decât valoarea pragului atunci nu este necesară raportarea în registrul E-PRTR.


         Registrul E-PRTR la nivel national

         Registrul naţional respectă conceptul exprimat de definiţia dată prin Protocolul PRTR respectiv Regulamentul E-PRTR şi anume, acela de a fi un catalog al poluanţilor emişi şi transferaţi dintr-o varietate de surse care pot avea un efect potenţial dăunător asupra mediului, sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului.
         Prin raportare au fost acoperite sectoarele industriale specifice economiei naţionale reflectând prin colecţiile de date anuale dinamica înregistrată de aceasta.
         Catalogul românesc a debutat cu colecţia datelor aferente activităţilor industriale desfăşurate de complexele industriale în anul 2007. Astfel, urmare depăşirii valorilor de prag stabilite în Anexa II a Regulamentului E-PRTR, s-au înscris în registru un număr de 458 complexe industriale.
         Cei 458 de operatorii ai complexelor industriale care desfăşoară activităţi IPPC şi non IPPC (distribuite pe 42 activităţi industriale din cele 65 activităţi prevăzute în Anexa I reprezentând 64% din totalul acestora) au raportat depăşiri ale valorilor de prag pentru:
 • 24 de poluanţi emişi în aer din 60 posibili a fi emişi reprezentând 40% din totalul acestora proveniţi din 31 activităţi industriale. Dintre aceştia se remarcă poluanţii din categoriile gaze de ardere, metale grele, gaze cu efect de seră şi compuşi organici volatili nonmetanici, amoniac, benzen, clorura de vinil, dioxine şi furani;
 • 25 de poluanţi emişi direct în apă din 71 posibili a fi emişi reprezentând 35% din totalul acestora proveniţi din 20 activităţi industriale. Dintre aceştia se remarcă următorii poluanţi : azot total, fosfor total, carbon organic total (TOC), fenoli, metale grele, cloruri, fluoruri, cianuri, substanţe organice clorurate, pesticide, hidrocarburi aromatice policiclice ( HAP);
 • 13 poluanţi emişi din transferul apelor reziduale din 71 posibili a fi emişi reprezentând 18% din totalul acestora proveniţi din 13 activităţi industriale. Dintre aceştia se remarcă următorii poluanţi : azot total, fosfor total, carbon organic total (TOC), fenoli, metale grele, cloruri, fluoruri, cianuri;
 • cantităţile totale de deşeuri nepericuloase şi periculoase transferate de pe amplasamentele din 39 activităţi industriale