Glosar de termeni

A
amplasament înseamnă localizarea geografică a complexului industrial;

an de raportare înseamnă anul calendaristic pentru care trebuie colectate datele privind emisiile de poluanţi şi transferurile în afara amplasamentului;

ape reziduale înseamnă ape uzate orăşeneşti, menajere şi industriale aşa cum sunt definite în Art. 2(1), (2), (3) al Directivei Consiliului 91/271/CEE din 21 Mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane şi orice altă apă uzată care face obiectul prevederilor legislaţiei Comunităţii datorită substanţelor sau obiectelor pe care le conţine;

ape reziduale municipale înseamnă ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice;

ape subterane înseamnă toate apele care se găsesc sub suprafaţa solului;

autoritate competentă înseamnă autoritatea sau autorităţile naţionale sau orice alt organism sau organisme competente desemnate de către Statele Membre ;

B
BREF înseamnă documentul de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile: documente adoptate de către Comisia Europeană care descrie cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru un anumit sector industrial sau în mai multe sectoare. Autorităţile competente iau aceste documente în considerare atunci când stabilesc condiţiile de funcţionare în autorizaţiile integrate de mediu pentru instalaţiile cărora li se aplică Directiva 2008/1/CE (IPPC). Mai multe informaţii găsiţi pe web siteul Biroului IPPC la următoarea adresă http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference

Biomasa
înseamnă partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane.
În contextul energetic, biomasa este un produs compus parţial sau în totalitate dintr-o materie vegetală agricolă ori forestieră, ce poate fi utilizată drept combustibil cu scopul recuperării conţinutului energetic, precum şi următoarele deşeuri utilizate drept combustibil: deşeuri vegetale, agricole sau forestiere,deşeuri vegetale din sectorul industrial de prelucrare a produselor alimentare, dacă energia termică rezultată din procesul de ardere este valorificată,deşeuri vegetale fibroase din producţia de paste celulozice naturale şi din producţia de hârtie fabricată din pastă celulozică, dacă acestea sunt incinerate la locul de fabricaţie şi dacă energia produsă de instalaţia de incinerare este valorificată, deşeuri de plută, deşeuri de lemn, cu excepţia celor care pot conţine compuşi organici halogenaţi sau metale grele.

C
cele mai bune tehnici disponibile înseamnă stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său

certificat de emisii de gaze cu efect de seră înseamnă titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită

Cod CAEN înseamnă sistem standard de clasificare a activitatilor economice constând dintr-un cod de 4 cifre.

Cod NOSE-P înseamnă Nomenclatură standard pentru sursele de folosite în vechiul registru al poluanţilor emişi (EPER).

combustibili fosili înseamnă hidrocarburi, cărbune, petrol sau gaze naturale, formate din rămăşiţele fosilizate ale plantelor şi animalelor moarte.

complex industrial înseamnă una sau mai multe instalaţii pe acelaşi amplasament care sunt operate de către aceeaşi persoană fizică sau juridică;

Conventia de la Aarhus înseamnă Conventia CEE-ONU privind accesul la informatie, participarea publica la luarea deciziilor si accesul la justitie in problemele de mediu, semnata de Comunitatea Europeana la 25 iunie 1998.

D
deşeuri înseamnă orice substanţă sau obiect aşa cum este definit în Art.1(a) al Directivei Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deşeurile ;

deşeuri periculoase înseamnă orice substanţă sau obiect aşa cum este definit în Art. 1(4) al Directivei 91/689/CEE ;

deşeuri municipale înseamnă deşeuri provenite de la gospodării, precum şi alte deşeuri similare deşeurilor de la gospodării.

E
ecosistem este o unitate de funcţionare şi organizare a ecosferei alcătuită din biotop şi biocenoză şi capabilă de productivitate biologică. Ecosistemul cuprinde şi relaţiile dintre biotop şi biocenoză.

EEA este denumirea prescurtată în engleză pentru Agenţia Europeană de Mediu. Aceasta este o agenţie a Uniunii Europene. Sarcina principală este de a furniza informaţii independente şi sigure despre mediu. Agenţia este sursa majoră de informare pentru cei implicaţi în dezvoltarea, adoptarea, implementarea şi evaluarea strategiei de mediu, precum şi pentru public. În prezent, AEM cuprinde 32 de ţări membre. Regulamentul de instituire a AEM a fost adoptat de către Uniunea Europeană în 1990. Acesta a fost pus în aplicare la sfârşitul anului 1993, imediat după ce s-a hotărât stabilirea sediului AEM la Copenhaga. Activitatea a început efectiv în 1994. Regulamentul de înfiinţare a instituit şi Reţeaua europeană de informare şi observare pentru mediu (Eionet).
Clienţii principali sunt instituţiile Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul European şi statele noastre membre. Pe lângă acest grup central de actori politici europeni, oferim servicii şi altor instituţii ale UE, precum Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor.

efectul de seră este procesul de încălzire a unei planete din cauza radiaţiei reflectate de aceasta, care, în condiţiile prezenţei unor gaze cu efect de seră în atmosferă, o parte semnificativă a radiaţiei va fi reflectată înapoi spre suprafaţă.

EFTA (AELS) însemnă denumirea prescurtată în limba engleză a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb care a fost înfiinţată în 1960 prin semnarea Convenţiei de la Stockholm. Scopul iniţial al acestei organizaţii internaţionale era de a elimina taxele vamale asupra produselor industriale în comerţul dintre statele membre. Prin convenţia AELS, statele AELS au stabilit o zonă de liber-schimb pentru comerţul mărfurilor. Convenţia a fost completată ulterior printr-un acord de integrare economică pentru sectorul de servicii. Spre deosebire de Uniunea Europeană, AELS nu este o uniune vamală, ceea ce înseamnă că fiecare stat membru AELS poate stabili în principiu liber taxele vamale şi politica comercială externă privind state terţe (non-AELS).

eliminare (deşeuri) înseamnă operaţia la care este supus deşeul care părăseşte amplasamentul şi care nu sunt valorificate. Operaţiile declarate de operator trebuie să se înscrie în lista operaţiilor prevăzute în Anexa 2 a Directivei 2008/98/EC transpusă prin OUG 78/ 2000;

emisie înseamnă introducerea poluanţilor în mediu ca rezultat al oricărei activităţi umane, în mod deliberat sau accidental, în condiţii obişnuite ori neobişnuite, inclusiv deversarea, emiterea, descărcarea, injectarea, eliminarea sau descărcarea, ori evacuarea prin intermediul sistemelor de canalizare fără epurarea finală a apelor uzate;

emisie în sol se aplică numai în cazul poluanţilor din deşeuri care fac obiectul operaţiunilor de eliminare „tratarea prin contact cu solul” sau „injectarea la adâncime”. În cazul în care deşeurile sunt tratate astfel, acest lucru se raportează numai de către operatorul unităţii de la care provin deşeurile. Împrăştierea de reziduuri de canalizare şi îngrăşământ natural reprezintă operaţiuni de recuperare şi prin urmare nu sunt raportate ca emisii în sol. Emisiile accidentale de poluanţi în solul de pe amplasamentul unui unităţi (de exemplu scurgerile) nu trebuie raportate (conform Ghidului E-PRTR).

EPER este denumirea prescurtată a Registrul european al poluanţilor emişi. Acesta este primul registru european destinat publicului ce conţine emisii industriale în aer şi apă. In prezent, acesta este înlocuit de noul registru E-PRTR. Publicul poate vizita EPER registru la adresa http://eper.ec.europa.eu

F
Factorul de emisie înseamnă cantitatea medie estimată a unui poluant evacuat dintr-o sursă dată raportat la o activitate. Factorii de emisie sunt folosiţi pentru calcularea cantităţilor de poluanţi emişi în E-PRTR, atunci când nu au fost puse în aplicare metode de măsurare. Mai multe detalii pot fi găsite in Documentul Ghid E-PRTR .

G
Gaze cu efect de seră (GES) înseamnă constituenţi gazoşi ai atmosferei, atât naturali cât şi antropici, care absorb şi emit radiaţia infraroşie şi sunt responsabili de fenomenul denumit „schimbări climatice”

I
Injectarea la adâncime aplicată emisiilor în sol reprezintă operaţiunile de eliminare „D3” în conformitate cu Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 (de ex. injectarea deşeurilor care pot fi pompate în puţuri, saline sau depozite naturale etc.).

instalaţie
este definită conform cu Regulamentul E-PRTR, ca fiind o unitate tehnică staţionară în care se efectuează una sau mai multe activităţi enumerate în Anexa I, precum şi orice alte activităţi direct asociate care au o legătura tehnică cu activităţile desfăşurate în acel amplasament respectiv şi care ar putea avea un efect asupra emisiilor şi poluării

instalaţie de incinerare înseamnă orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate. Aceasta include incinerarea prin oxidarea deşeurilor, precum şi piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Acest termen are o definiţie juridică în Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

IPPC este prescurtarea în limba engleză a expresiei „ prevenirea şi controlul integrat al poluării” care este utilizată cu referire la Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. Unele dintre activităţile desfăşurate pe amplasamentul E-PRTR se regăsesc şi în anexa la această directivă legătura dintre ele făcându-se prin codul IPPC.

Î
încărcare critică înseamnă expunerea maximă a ecosistemelor la unul sau mai mulţi poluanţi fără efect dăunător semnificativ; Această definiţie este conform Protocolului Gothenburg ce îl puteţi găsi la adresa http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.htm

N
Număr CAS este un număr de ordine din standardul internaţional de înregistrare şi identificare pentru elementele chimice, biosecvenţe, aliaje sau polimere dezvoltate de Chemical Abstracts Service (CAS) registru pentru a identifica în mod clar o substanţă chimică sau structura moleculară când există mai multe nume posibile generice. A doua coloană din anexa II la Regulamentul E-PRTR indică numărul CAS pentru fiecare poluant, în cazul în care sunt disponibile.

O
operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică care operează sau deţine controlul complexului industrial, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a a fost învestită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a complexului industrial;

P
poluant înseamnă o substanţă sau un grup de substanţe care pot fi periculoase pentru mediu sau pentru sănătatea populaţiei, datorită proprietăţilor şi a introducerii sale în mediu;

prag de capacitate sau limită de capacitate înseamnă limitele stabilite în anexa I care se aplică asupra capacităţii nominale ale instalaţiilor ce desfăşoară activităţi în cadrul unor categorii de activitate din regulamentul E-PRTR. Depăşirea acestui prag reprezintă prima condiţie care favorizează posibila înscriere în Registrul E-PRTR ;

prag pentru emisii înseamnă o limită cantitativă stabilită pentru fiecare poluant care poate fi găsit în fiecare dintre cele 3 medii aer, apă respectiv sol. Această limită este exprimată în kg/an. Dacă cantitatea totală anuală dintr-un poluant produs pe un amplasament şi eliberat din toate sursele în oricare dintre cele 2 medii aer sau apă a depăşit limita corespunzătoare stabilită în Anexa II a Regulamentului nr.166/2006 , atunci acel complex industrial se va înscrie în Registrul E-PRTR cu emisia în cauză;

prag pentru emisia în sol înseamnă limita cantitativă aplicată unei cantităţi de deşeu format dintr-un poluant care a fost introdus în sol printr-o metodă de eliminare D2 sau D3 definită în textul Directivei 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975;

Protocol PRTR reprezinta denumirea prescurtată a Protocolul privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000. Conform Art. 1 “ Obiectivul” acestui protocol este “acela de a promova accesul publicului la informaţie prin stabilirea de registre coerente, integrate ale poluanţilor emişi şi transferaţi (PRTRs) la scară naţională, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, care pot facilita participarea publicului la luarea deciziei de mediu, precum şi de a contribui la prevenirea şi reducerea poluării mediului”.

public înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi în concordanţă cu legislaţia ori practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupuri ale acestora;

R
recuperare (deşeuri) înseamnă operaţia la care este supus deşeul care părăseşte amplasamentul şi care sunt valorificate. Operaţiile declarate de operator trebuie să se înscrie în lista operaţiilor prevăzute în Anexa 2 a Directivei 2008/98/EC transpusă prin OUG 78/ 2000 ;

S
Schimbări climatice înseamnă modificări pe termen lung ale temperaturii, precipitaţii, vânt şi alte aspecte ale climei terestre. Convenţia privind Schimbările Climatice la nivelul ONU defineşte „schimbările de climat care sunt atribuite direct sau indirect unei activităţi omeneşti care alterează compoziţia atmosferei la nivel global şi care se adaugă variabilităţii naturale a climatului observat în cursul unor perioade comparabile”;

Subprodus înseamnă o substanţă sau un obiect care rezultă dintr-un proces de producţie care nu este obiectivul principal.

substanţă înseamnă orice element chimic şi compuşii acestuia, cu excepţia substanţelor radioactive;

surse difuze reprezintă mai multe surse mici sau dispersate din care poluanţii pot fi emişi în aer, apă sau în sol, al căror impact combinat asupra acestor componente ale mediului poate fi semnificativ şi pentru care este ineficient să se colecteze rapoarte de la fiecare sursă în parte. ( Regulamentul nr 166/2006)

T
transfer în afara amplasamentului reprezintă transportul în afara perimetrului complexului industrial fie al poluanţilor din apa uzată destinată epurării fie a deşeurilor destinate depozitării sau recuperării;

tratarea solului reprezintă operaţiunile de eliminare „D2” în conformitate cu Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975. (de ex. biodegradarea deşeurilor lichide sau a reziduurilor de canalizare în soluri etc.)